Impozite si taxe - Primaria Leu

Tel: 0251 373 259    Email: primarialeu@gmail.com
Du-te la conținut

Impozite si taxe

Acte necesare
Persoane fizice
1.IMPOZIT PE CLADIRI
TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE
In termen de 30 de zile de la data dobandirii, construirii, instrainarii, extinderii, imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale sau in cazul in care intervin schimbari privind domiciliul fiscal al propietarului sau schimbari privind numele si prenumele acestuia se va depune o declaratie la care se vor anexa acte doveditoare.
ACTE NECESARE:
Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unei cladiri vechi:
declaratie de impunere ( Model 2016 ITL - 001 )
actul de dobandire (original sau copie legalizata);
documentatie cadastrala (fotocopie);
actul de identitate (fotocopie).
certificat energetic.
Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unei cladiri nou construite sau extinderea unei cladiri existente:
declaratie de impunere( Model 2016 ITL - 001 );
autorizatia de construire (fotocopie);
certificatul de urbanism (fotocopie);
documentatia cadastrala a terenului si cladirilor existente la data emiterii autorizatiei de construire;
proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor(fotocopie);
memoriul tehnic, schita cladirii (fotocopii);
actul de identitate(fotocopie).
Pentru scadera din evidentele fiscale a unei cladiri instrainate:
cerere;
actul de instrainare (fotocopie);
actul de identitate(fotocopie).
Pentru scadera din evidentele fiscale a unei cladiri demolate sau distruse:
cerere;
autorizatia de demolare (fotocopie);
proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor(fotocopie);
documentatie cadastrala teren (fotocopie);
actul de identitate(fotocopie).
In cazul schimbarii domiciliului fiscal:
cerere;
actul de identitatate (fotocopie).
In cazul in care intervin schimbari in ceea ce priveste numele si prenumele proprietarului:
declaratie de impunere ( Model 2016 ITL - 001 );
actul in baza caruia s-a schimbat numele sau prenumele propietarului (fotocopie).
actul de identitate(fotocopie).
TERMENE DE PLATA
I – pana la 31 martie inclusiv
II – pana la 30 septembrie, inclusiv.
Conform HCL nr.671/2013  pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului 2014 se acorda o bonificatie de 10%.
Pentru neachitare la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget de catre contribuabili, persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
Începand cu data de 01.07.2010, art. 252 din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal se modifica dupa cum urmeaza:
“Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri
Art. 252. (1) Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat
dupa cum urmeaza:
a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.
(3) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea deproprietar.
(4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala (ITL 2010-104) la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora.”
SANCTIUNI
Abatere
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
Nedepunerea declaratiilor fiscale;
Amenda
Pentru punctul 1 – de la 70 la 279 lei
Pentru punctul 2 – de la 279 la 696 lei
2. IMPOZITUL/TAXA PE TEREN
TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE
In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, intervenirii unor schimbari privind domiciliul fiscal al proprietarului, realizarii unor modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren se va depune o declaratie de
impunere la care se vor anexa acte doveditoare.
Conform Legii nr.571/2003, art 256, pct(3), “pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care
reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularii dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.”
TERMENE DE PLATA
- I – pana la 31 martie inclusiv
- II – pana la 30 septembrie, inclusiv.
Conform HCL nr.671/2013 pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului 2014 se acorda o bonificatie de 10%.
Pentru neachitare la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
ACTE NECESARE
Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unui teren:
declaratie de impunere ( Model 2016 ITL - 003)
actul de dobandire (original sau copie legalizata);
documentatie cadastrala(fotocopie);
actul de identitate(fotocopie).
Pentru scaderea din evidentele fiscale a unui teren instrainat:
cerere;
actul de instrainare (fotocopie);
actul de identitate(fotocopie).
In cazul schimbarii domiciliului fiscal:
cerere;
actul de identitatate (fotocopie).
In cazul in care intervin modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren:
declaratie de impunere (Model 2016 ITL - 003);
actul in baza caruia a intervenit modificarea (fotocopie).
documentatie cadastrala (fotocopie);
actul de identitate(fotocopie).
SANCTIUNI
Abatere
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscal, nedepunerea declaratiilor fiscale;
Amenda
- Pentru punctul 1 – de la 70 la 279 lei
- Pentru punctul 2 – de la 279 la 696 lei
3. IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT
TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE
In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii unui mijloc de transport ce trebuie inmatriculat in Romania sau schimbarii domiciliului de catre detinatorul acestuia se va depune o declaratie la care se vor anexa acte doveditoare.
TERMENE DE PLATA
- I – pana la 31 martie inclusiv;
- II – pana la 30 septembrie, inclusiv.
Conform HCL nr.2/2013 pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului 2013 se acorda o bonificatie de 10%.
Pentru neachitare la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
ACTE NECESARE
Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unui mijloc de transport nou:
declaratia de impunere (Model 2016 ITL - 005 , Model 2016 ITL - 006);
Actul de dobandire;
Fotocopia cartii de identitate a mijlocului de transport;
Fisa de inmatriculare;
Imputernicire in forma scrisa, in original sau copie legalizata, in cazul in care declaratia nu este depusa de proprietarul de drept al mijlocului de transport – Ordonanta de urgenta nr.46/2009-art.I alin.(1);
Fotocopia actului de identitate.
Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unui mijloc de transport folosit:
declaratia de impunere (Model 2016 ITL - 005 , Model 2016 ITL - 006);
Certificatul de atestare fiscala a vanzatorului;
Actul de dobandire
Fotocopia cartii de identitate a mijlocului de transport;
Fisa de inmatriculare;
Imputernicire in forma scrisa, in original sau copie legalizata, in cazul in care declaratia nu este depusa de proprietarul de drept al mijlocului de transport – Ordonanta de urgenta nr.46/2009-art.I alin.(1);
Fotocopia actului de identitate.
Pentru radierea din evidentele fiscale a unui mijloc de transport:
declaratia fiscala pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport (ITL 027 model 2009)
actul prin care se pierde dreptul de proprietate
fotocopia actului de identitate al contribuabilului;
fotocopia certificatului de atestare fiscala.
In cazul schimbarii domiciliului fiscal:
cerere;
fotocopia actului de identitate,
certificatul de atestare fiscala;
cartea de identitate a mijlocului de transport (fotocopie);
actul de proprietate (fotocopie).
In cazul unui mijloc de transport dobandit in baza unui contract de leasing:
declaratia de impunere (Model 2016 ITL - 005 , Model 2016 ITL - 006);
contractul de leasing (fotocopie);
fotocopia cartii de identitate a mijlocului de transport;
fotocopia actului de identitate;
Fisa de inmatriculare.
SANCTIUNI
Abatere
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
Nedepunerea declaratiilor fiscale;
Amenda
- Pentru punctul 1 – de la 70 la 279 lei
- Pentru punctul 2 – de la 279 la 696 lei
4. TAXA PARCARE
Taxa de parcare curenta pe domeniul public sau privat al Municipiului Craiova, a autovehiculelor apartinand persoanelor fizice inregistrate in evidenta fiscala a Directiei Impozite si Taxe se calculeaza in lei pe an ,pentru anul 2014 se stabileste valoarea de 40 lei/an/vehicul.
Odata cu achitarea taxei se va emite si vinieta pentru atestarea platii taxei de parcare.
Taxa se plateste anticipat pana la data de 31 martie, dupa aceasta data calculandu-se majorari de intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este 2% pentru fiecare luna sau fractiune de luna.
Taxa pentru parcarea curenta pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, a autovehiculelor apartinand persoanelor fizice si /sau juridice, altele decat cele inregistrate in evidenta fiscala a Directiei Impozite si Taxe (autovehicule inmatriculate in alte localitati, alte state) se stabileste astfel:
40 lei/an pentru contribuabilii persoane fizice si/sau juridice care opteaza pentru plata taxei pentru parcarea curenta pe intregul an pana la data de 31.03.2014;
1 leu/zi;
15lei/luna.
5. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata unei taxe anuale.
Orice contribuabil care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate , are obligatia de a depune o declaratie fiscala la Directia Impozite si Taxe, in termen de 30 zile de la data amplasarii.
ACTE NESESARE
declaratia fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate;
actul de identitate, certificat de inregistrare fiscala (fotocopie).
TERMENE DE PLATA
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat, sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.
CRITERIILE SI PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE PENTRU PERSOANELE
FIZICE
Conform articolului nr.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, republicata :
Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelorsi autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 si art. 283 nu se aplica pentru:
a) veteranii de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.
(2) Persoanelor fizice prevazute la art. 3 alin. 1 lit. b) si art.4 alin.1 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.654 din 20 iulie 2004, nu datoreaza:
a) impozitul pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu;
b) impozitul pe teren aferent cladirii prevazute la lit a);
c) impozitul pe mijloacele de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau unui mototriciclu.
(3) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu sau recasatorit.
(4) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de
invaliditate.
Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin.(1), (2), (3) sau (4).
Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).
(5) Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru:
a)autoturismele, motocicletele cu atas, mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si sunt adaptate handicapuşlui acestora;
b) vehicule istorice definite conform prevederilor legale in vigoare.
(8) Scutirea de la plata impozitului prevazuta la alin. (1), (2), (3) , (4) sau (5) se aplica unei persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.
Conform Legii nr. 303/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, art 16, litera e) scutirea de plata impozitelor si taxelor locale, precum si de la plata impozitului corespunzator pentru terenurile arabile in suprafata de pana la 5 ha. Aceste scutiri se aplica si vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi.
ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA FACILITATILOR FISCALE:
cerere;
actul de identitate (fotocopie);
documentele justificative din care sa rezulte ca beneficiaza de una din scutirile prevazute la punctele 1-5.
RESTITUIRI DE SUME:
Se restituie, la cerere, debitorului urmatoarele sume:
cele platite in plus fata de obligatia fiscala;
cele platite fara existenta unui titlu de creanta;
cele platite ca urmare a unei erori de calcul.
Documente necesare:
cerere de restituire – Model 2009, ITL-059
act de identitate (fotocopie).
COMPENSARI DE SUME:
           Creantele fiscale se sting prin compensare cu sumele debitorului reprezentand sume de restituit de la bugetul local, pana la concurenta celei mai mici sume.
Documente necesare:
cerere de compensare – Model 2009, ITL-058
act de identitate (fotocopie).
Înapoi la cuprins