Agricol - Primaria Leu

Tel: 0251 373 259    Email: primarialeu@gmail.com
Du-te la conținut

Agricol

Acte necesare
ACTE NECESARE OBŢINERII  CERTIFICATULUI DE PRODUCATOR             
cerere tip
copie act identitate titular;
copie acte de identiate al membrilor gospodăriei ( dacă este cazul );
copie acte de proprietate şi/sau folosinţă a terenului;
copie a carnetului de sanatate al animalelor / albinelor (pentru vânzarea de produse animale sau produse apicole);
copie carnet membru asociaţie crescători albine (pentru vânzarea produselor apicole);

Acte necesare pentru comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare
  • formular tip ( Anexa 1D ) - pentru persoane fizice
  • formular tip ( Anexa 1D ) - pentru persoane juridice
  • copie B.I. / C.I. a preemtorului persoana fizica sau o copie a paşaportului pentru preemtorul persoana fizică cu domiciliul în străinătate, după caz, a imputernicirii şi o copie a B.I. / C.I. a reprezentantului legal persoană fizică sau o copie a paşaportului;
  • copie Certificat constatator de la Registrul Conerţului sau a actului de bază căruia işi desfăşoară activitatea, în cazul preemtorului persoană juridică;
  • copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemtor şi încdrarea în una din categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea;
  • în cazul în care titularul dreptului de preemţiune înregistrează la primărie acceptarea ofertei de vânzare prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează acceptarea ofertei de vânzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preemşiune şi prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit.


Înapoi la cuprins